Насловна О нама Статут

Статут

На основу релеватних одредби​​ Закона о политичким странкама („Службени​​ гласник РС“, бр. 36/09),​​ Скупштина​​ политичке странке​​ НАРОДНИ СЛОБОДАРСКИ ПОКРЕТ, на својoj​​ ванредној​​ седници​​ одржанoj​​ у​​ Новом Саду​​ 18.​​ новембра​​ 2016. године, усвојила је

 

СТАТУТ

 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 1.

 

Статутом политичке странке​​ НАРОДНИ СЛОБОДАРСКИ ПОКРЕТ​​ (у даљем тексту:​​ Странка) уређују​​ сe назив и седиште, програмски циљеви, симболи визуелног идентитета,​​ јавност рада, основна начела организовања и унутрашња организација,​​ поступак учлањивања, права и обавезе чланова и престанак чланства,​​ организациона структура и органи, заступање, начин одлучивања и​​ доношења програма, статута и других аката, начин обављања​​ унутрашње​​ контроле, финансирање, престанак рада и друга питања од​​ значаја за​​ Странку.

 

Члан 2.

 

Пун назив​​ Странке​​ је:​​ НАРОДНИ СЛОБОДАРСКИ ПОКРЕТ

 

Скраћени назив је:​​ НСП

 

Уз пуни назив у политичком деловању и правном промету користи​​ се равноправно и скраћени назив.

 

Странка​​ је правно лице уписано у јавни регистар политичких​​ странака које води надлежни државни орган.

 

Странка​​ има свој рачун и за преузете обавезе у правном промету са​​ трећим лицима одговара искључиво својим средствима, односно​​ имовином.

 

Странку​​ представља и заступа председник​​ Странке, или, у случају​​ његове спречености или одсуства, лице које он овласти.

 

Седиште​​ Странке​​ налази се у​​ Новом Саду.

 

Странка​​ делује на целој територији Републике Србије.

 

Члан 3.

 

Странка​​ се организује на начелима територијалне​​ Странке и​​ међусобне повезаности органа, као и њихове одговорности,​​ демократског одлучивања у доношењу и спровођењу одлука и​​ активног​​ учешћа у органима власти у којима Странка има чланове.

 

Члан 4.

 

Странка​​ ради и делује јавно.

 

Јавност рада и деловање организација, органа и чланова​​ Странке​​ остварује се на јавним скуповима, трибинама, округлим столовима,​​ путем електронских приказивања докумената, интернет презентацијама,​​ на конференцијама за штампу, билтенима и другим облицима​​ саопштавања, као и на друге погодне начине.

 

Странка​​ има уставом загарантовано право да јавним и демократским​​ политичким деловањем обликује јавно мишљење грађана и бирача.

 

Органи​​ Странке​​ могу да одлуче да расправљају и одлучују о​​ унутарстраначким питањима без присуства јавности и да о​​ донетој​​ одлуци, на погодан начин обавесте чланове.

 

II ПРОГРАМСКИ ЦИЉЕВИ

 

Члан 5.

 

Странка има свој програм којим одређује политичка начела деловања, циљеве и​​ вредности за које се залаже​​ и то:

 

 • Измена изборног закона у правцу мешовитог система, тако да се​​ део посланика бира пропорционално, а део на директним изборима. Грађанима се мора обезбедити могућност да тачно знају за кога гласају и ко их представља како би могли директно према њему да делују. Измена закона о финансирању политичких партија и пооштравање система контроле тог финансирања. Лакше укидање имунитета за политичаре и посланике у случајевима тешке корупције и злоупотребе, али и јаснији и прецизнији критеријуми како би се спречила злоупотреба и политизација тог института. Увођење обавезе доступности података о трошењу државног новца у свакој државној институцији и јавном предузећу. Ојачавање институције државног ревизора и увођење законских казни за озбиљно прекорачење прописане буџетске потрошње. Ревизија система јавних набавки и на државном нивоу и на локалу и спречавање пљачкања које се одвија преко фиктивних тендера. Помоћ невладиним организацијама за развој програма који се баве инсистирањем на транспарентности, заштитом узбуњивача и инсајдера и сличним механизмима за контролу политике и политичара.​​ 

 • ​​ Измена Устава да би се интегрисале промене које су неопходне и које смо предложили. Створити посебну високу школу за државну и јавну управу по угледу на оне из Француске, Мађарске и других земаља. Подстицати неформалне механизме за интеграцију и​​ координацију свих делова политичке елите у правцу изградње националног консензуса око одређеног броја стратешких питања. Постепено мењати изборни систем у правцу фаворизовања укрупњавања политичких странакa. Преко интернета увести потпуну транспарентност​​ рада Скупштине Србије, којој треба вратити достојанство (нпр. омогућити стално преношење рада пленума и одбора преко њеног сајта). Стратешки ојачати неколико института који би свој рад уско прилагодили и координисали с потребама државне управе (спољна политика, јавна администрација, европске интеграције). Доносити законе према домаћим потребама и увести обавезни надзор резултата примене макар за најважније системске законе. Увести стриктну обавезу усклађивања нових закона са постојећим како би се избегло постојање противречних норми. Значај квалитетне, моралне и образоване елите за сваку државу јесте од суштинске важности;

 • Избегавање сврставања у савезе и развој практичне сарадње у свим областима са сваком заинтересованом страном, савезом или појединачном државом. Афирмација Повеље УН и докумената и институција које чине основ међународног права. Приоритетно бављење земљама Балкана и вођење активне политике према земљама у окружењу, пре свега онима у којима живи српски народ. Професионализација спољне политике и дипломатске службе. Увођење строжих професионалних и старосних критеријума за обављање делатности у овим областима. Промена имена дипломатске академије. Развој економске, јавне и културне дипломатије. Уместо да се наши мали и ограничени ресурси користе​​ за активну, али опрезну и неутралну спољну политику, данас се питање прикључивања савезима поставља као животно питање за Србију, што је погрешно;

 • У 21. веку ​​ потребно је​​ изградити​​ нови суверенитет државе, ослоњен​​ на најбоље традиције​​ српског​​ народа.​​ Подизање самопоуздања и осећаја престижа код грађана. Обнова осећаја​​ сигурности​​ и​​ извесности,​​ као и обнова​​ осећаја​​ континуитета​​ државности​​ и​​ идентитета.​​ Подизање​​ угледа​​ Србије​​ и јачање​​ веза​​ у​​ свету;​​ Србији су потребне институције са снажним упориштем у народу.​​ Да би изборила пут обнављања суверености Србији су потребни одговори на питања која намеће њена прошлост. Отварање​​ широке​​ јавне дебате​​ о најбољим традицијама попут монархизма које су спољним утицајем српском народу насилно укинуте

 • Вратити проблематику Срба из региона и дијаспоре на ранг министарства. У пуној мери развити институт двојног држављанства. Подстицати улагање домаћих предузећа у градове и средине у региону у којима Срби живе у знатном броју. Развијати све облике српских интеграција на овим просторима. У пуној мери подржавати све облике економских, инфраструктурних, енергетских и осталих европских интеграција који доприносе умањивању значаја граница и обезбеђују пуну слободу кретања нашем народу. Завршити оквирни попис дијаспоре. Направити реалне​​ пописе академске заједнице, уметника и пословних људи у дијаспори и отворити им простор за повезивање с домаћим субјектима и за деловање у домовини. –

​​ - Јасније дефинисати и фокусирано помагати приоритетне пројекте које Србија подржава у региону и дијаспори. Проширити листу заједничких пројеката с Републиком Српском и реализовати их. Србија полако ствара своју нову политику према Србима из региона, и с тиме треба наставити у складу с важећим европским стандардима, борећи се посебно против њихове дискриминације и угрожавања у новим државама. То треба чинити и путем активних преговора с властима тих држава, али и директним помагањем српским заједницама да ојачају своје капацитете за опстанак. Политика према дијаспори је углавном, нажалост, остала на нивоу списка лепих жеља и најчешће је била у служби политичке манипулације.

 • Реформа образовног система у правцу растерећења програма и подстицања самосталног мишљења. Увођење нових метода и техника образовања с пуним информатичким оспособљавањем сваког ђака. Пуна законска заштита учитеља и наставника уз најстроже кажњавање ученика који их не поштују или физички насрну на њих. Национални програми за информатичко образовање одраслих и старијих особа. Преиспитивање „Болоње“ и комплетна обнова система високог школства.​​ Подизање процента који се издваја из буџета за културу. Коначно отварање водећих националних културних установа које не раде већ деценију. Обнова мреже културних институција и установа у целој земљи, укључујући и мања места, и њихово враћање првобитним наменама. Пуна подршка државе елитној култури и делимично усмеравање популарне културе. Давање пореских олакшица компанијама које желе да улажу у образовање и културу. Одбрана и пуна подршка примени Закона о црквама и верским заједницама. Подстицање међуверског дијалога и сарадње цркава на етичким питањима од заједничког интереса.

 • Донети нови закон о заштити дома који ће проширити и обезбедити право на самоодбрану. Донети нови закон о полицији који ће полицајцима обезбедити право на самозаштиту на улици и у борби против организованог криминала. Подићи плате запосленима у систему одбране и безбедности земље. Донети нови закон о деловању обавештајних и безбедносних служби који ће омогућити деполитизацију и већу ефикасност овог апарата у циљу заштите националног интереса државе Србије. Обновити самосталност, професионалност и делотворност овог апарата у складу са искуствима најбољих светских држава наше величине (Израел). Укинути све последице реформе правосуђа из 2010. године и вратити, за почетак, организацију судова на претходно стање. Све судије које су остале без посла због политичке неподобности вратити на посао. После тога полако у сарадњи са Друштвом судија Србије осмислити дугорочну, одрживу и потребама Србије адекватну реформу правосуђа. Она се може спровести тек након опсежне јавне расправе у којој ће се остварити висок степен сагласности о томе како направити ефикасно и поштено правосуђе.

 • Измена законског оквира за борбу против криминала у правцу пооштравања казни и повећања заштите службених лица. Доследна и неселективна борба против свих облика организованог криминала. Повећање степена сарадње полиције и локалне заједнице − рад полиције мора постати транспарентнији (= прегледнији) и ефикаснији. Морају се организовати редовни сусрети између руководилаца полиције и припадника локалне заједнице како би се размењивале информације и радило на договору о заједничкој стратегији борбе и сузбијања девијантних понашања. Озбиљнији надзор понашања људи који излазе из затвора и чешћи контакти с њима како би им се помогло да се уклопе у заједницу, али и на време уочио њихов повратак криминалу. Формирање и школовање тимова за борбу против разних облика сајбер криминала, укључујући и интернет педофилију, злоупотребе друштвених мрежа итд.

 • Реформа породичног законодавства супротна кретањима у последњих десетак година – враћање поверења у грађански институт класичне породице. Оснивање тела за развој и помоћ породица на свим нивоима власти. Медијске и образовне кампање усмерене ка промоцији породице и породичних вредности. Спровођење програма едукације о захтевима породичног живота. Дестимулисање развода и измена политике у правцу подстицања арбитрације између неуспешних парова. Медијски програми освешћивања о суштини фетуса као живог бића. Обнова задужбинарства и неодржавних програма за помоћ и подстицање бројних породица.

 • Измена законских аката у правцу подизања нивоа заштите жена. Насупрот „сигурним кућама“ држава треба да подстиче програме едукације за развијање хармоничних односа у породици и да доследно кажњава осведочено​​ насиље. Гарантовање пуне здравствене и социјалне заштите свакој жени која је мајка троје и више деце и кад није запослена. Средства не морају нужно да долазе од државе. Држава треба преко пореске политике и медија да подстиче стварање приватних фондова и задужбина које ће финансирати и помагати овакве програме. Развијање посебних програма за превентиву и заштиту здравља жена, као и за њихове културне и рекреативне активности. Укључивање жена у политички живот и реализација посебних програма за њихову политичку едукацију како би се жене заиста оспособиле за бављење политиком.

 • Подизање свести о проблему и решењима код становништва путем просвете, медија и јавних кампања усмерених на развој филозофије живота и подстицања рађања. Сарадња с верским заједницама и​​ невладиним организацијама у обнови филозофије живота. Измене Закона о раду које ће увести пуну заштиту мајки и института мајчинства. Измене низа пореских закона које ће смањити порезе за породице с већим бројем деце. Дефинисање посебно угрожених општина и​​ подручја за које се морају радити специјални програми. Такви програми укључили би и подизање непрофитних предузећа чији би циљ био да се младим људима обезбеди посао. Такође, давање посебних новчаних стимулација паровима који одлуче да се доселе у таква места. Подстицање привредника из земље и дијаспоре да улажу у те крајеве, као и задужбинара да тамо подижу школе, вртиће и да улажу у другу потребну инфраструктуру.

 • Кренути са оштром ревизијом до сада урађеног посла и начина на који су се трошила средства намењена за развој саобраћајне и комуникационе инфраструктуре. Направити јасне прорачуне о томе колико држава реално може да одвоји новца за ове потребе и тај новац максимално искористити. Избегавати кредитна задужења, а преферирати систем концесија и заједничког партнерства са страним компанијама и државама. Инсистирати на томе да се, где год је то могуће, користи домаћа оператива, пројектна памет и радна снага. Наћи стратешког партнера за ЈАТ, а ако је то немогуће, привући нискотарифне компаније на све аеродроме у Србији. У области интернета направити ревизију досадашње политике ширења комуникационе мреже, с нагласком на потреби за безбедност земље. Подстицати конкуренцију у области комуникација и направити систем подстицаја да се компаније заинтересују за донирање бесплатног интеренета у школама и на факултетима.

 • Рационализација државне управе и њено свођење на три нивоа: централну власт, управне округе и развијену локалну самоуправу. Премештање једног броја министарстава, седишта јавних предузећа и националних институција из Београда. Проглашавање Новог Сада за нову престоницу Србије (да би се предупредиле негативне сепаратистичке тенденције), Ниша за седиште војске (јер се на југу очекују највећи безбедносни изазови) и Крагујевца (као историјског и географског средишта) за седиште полиције и служби безбедности. Планско инвестирање државе у безбедносно проблематичне и депопулисне регионе. Увођење елемената фискалне децентрализације ради привлачења инвестиција.

 • Ревизија закона који креирају пословни амбијент и усклађивање прописа. Реформа државне управе (укључујући судство) и реорганизација јавних предузећа. Реформа пензионог, здравственог и образовног система, уз обавезно увођење предмета који обрађују тематику предузетништва и финансијску едукацију. Смањење буџетског дефицита и јавног дуга – фискална консолидација. Реформа пореског система и парафискалних оптерећења, уз увођење и проширење пореских подстицаја. Одржавање „пливајућег“ девизног курса, уз минималне интервенције на девизном тржишту. Стабилност финансијског система и стимулација штедње. Активна политика запошљавања. Дефинисање приоритетних делатности (стратегија фокуса) – пољопривреда, прехрамбена индустрија, информационо-комуникациона технологија, израда софтвера, саобраћај и логистика, производња енергије, грађевинарство. Смањење неликвидности привреде. Формирање републичке развојне банке и неколико локалних комуналних банака. Формирање државног фонда за Странкење Србије, чији би кључни улагачи били домаћи привредници и привредници из дијаспоре, а гарант њихових улога било би земљиште у државном власништву. Средствима из овог фонда финансирале би се стратешке производне гране, попут производње хране, металског комплекса, IT сектора итд. Подршка занатлијама и породичним фирмама.

 • Повећати проценат издвајања за науку. Преко пореских олакшица подстаћи приватне компаније и задужбине да улажу у науку, технологију и научне паркове. Променити закон о високом образовању тако да се на вишим годинама студија иде на усмеравање ка специфичним областима, односно конкретним практичним знањима, док у нижим годинама студија стављати нагласак на базична знања. Сагледати све резултате примене „болоњског система“ у високом образовању и уколико су они незадовољавајући, суспендовати га или га значајно модификовати. Увести преостале јавне системе попут Телекома и ЕПС-а у процес изградње кадрова. Под стицати приватни сектор да укључује студенте у програме озбиљних стручних пракси и да на тај начин и себи припрема кадрове. Повећати улагања у сектор иновација и подстицати пре свега производне програме који у себе укључују иновације и употребе нових технологија. Улагати у патенте чија се реализација може вишеструко исплатити и направити фонд за развој патената по систему сувласништва. Интегрисати и увезати научну и привредну дијаспору са својим контактима и знањима из сектора нових технологија. Организовати семинаре на којима би они преносили своја знања домаћим колегама. Посебно подстаћи IT сектор, производњу софтвера и нове (нано и био) технологије. Изградити национални технолошки парк у Новом Саду, граду с највише програмера по глави становника у овом делу Европе.

 • Изградња дела „Јужног тока“ који пролази кроз Србију. Изградња гасних енергана што кроз подизање нових производних система, што кроз реконструкцију постојећих термоелектрана-топлана (посебно система „Панонске електране“). Топлификација Београда из термоелектране у Обреновцу. Завршетак изградње подземних складишта гаса у Банатском двору и Итебеју. Топлификација већих насеља по „данском моделу“. Изградња реверзибилне хидроелектране Ђердап 3. Обједињавање електро-енергетских система Србије и Републике Српске, те реализација заједничких пројеката као што је хидроелектрана Бук Бјела. Оснаживање постојеће преносне електро-енергетске мреже, као и изградња стратешки важних преносних далековода. Реконструкција и проширење постојећих дистрибутивних електричних мрежа. Реконструкција и проширење постојећих производних капацитета у електро-енергетском систему Србије. Подстицање улагања у обновљиве изворе енергије као што су хидроенергија, енергија ветра, соларна енергија и биомаса. Коородинација између енергетске привреде и факултета у погледу образовања кадрова, који врло рано морају да почну са стицањем и практичних искустава у производњи и дистрибуцији енергије. Измена законских решења и финансијских олакшица које подстичу развој енергетске ефикасности.

 • Јачати међународну сарадњу, размену информација и система мониторинга, те преузимати успешне моделе заштите животне средине и одрживог развоја. Развој индустрије, система локалних фабрика за прераду отпада. Строже кажњавање загађивача и оних који праве дивље депоније. Пореско подстицање великих произвођача да уграде филтере за воду и гасове у своје производне системе. Подржавати Странка горана и извиђача, као и друге врсте активности и​​ удружења који ће код деце и омладине будити свест о значају природе, лепоти живота усклађеног са природом и одговорности за природно, али и друштвено окружење. Акције пошумљавања и борба за обновљиво коришћење шумских газдинстава. Стварање јединствене базе​​ података природних ресурса Србије и праћења њиховог стања. Дефинисање црних тачака загађења и систематски рад на постепеном смањењу загађења у местима где се налазе те тачке. Увођење безбедносне димензије у свим процесима прављења планова за управљање и заштиту животне средине. Наши ресурси (= извори) морају бити под нашом контролом, чак и кад су привремено дати на управљање странцима.

 • Измена законског оквира и увођење строжих казни за корупцију и злоупотребе. Ревитализовање фармацијског система у држави како би се избегле константне несташице лекова. Пропагирање, преко медија и просвете, културе здравог живота, фитнеса и рекреације. Борба за културу здраве исхране и додатно опорезивање брзе хране. Пет часова физичког васпитања у школама и бар три сата рекреације недељно за запослене у свим компанијама –морају постати обавеза. Обнова система школског лекара и школског зубара. Вратити фискултурне сале ђацима и обновити систем школског спорта и секција, уместо да родитељи додатно плаћају часове рекреације, које врло често покрећу сумњиви и корумпирани предузетници у договору са школским управама.

 • Јачање економије. Реформа социјалне политике, с посебним нагласком на снажење градских секретаријата у локалним самоуправама. Реформа законског оквира за спровођење социјалне политике. Увођење прецизних казни за послодавце који не уплаћују доприносе за запослене и родитеље који не плаћају алиментацију. Активна политика подстицања запошљавања и самозапошљавања уз укидање помоћи за оне који не прихватају понуђене послове. Подстицање флексибилности и динамичности на тржишту рада. Подршка за флексибилно радно време као инструмент да родитељи и деца проводе више времена заједно. Обезбеђивање редовних накнада трудницама, породиљама и деци као национални приоритет. Подстицање хуманитарних акција, социјалног задужбинарства и укључивања димензије добротворства, што треба да прате и пореске олакшице. Подстицање приватне иницијативе у домену пружања услуга социјалног старања на бази самосталног животног осигурања. Реформа пензионог​​ система и подстицање преласка на систем приватног пензионог осигурања. Давање пензионерима накнаде за чување деце и њихово активно укључивање у све друштвене процесе у којима би могли да помогну својим радом и искуством.

 • Издвајање већих средстава за пољопривреду, минимум 5% буџета. Доношење нових закона о земљишту, о задругама и о безбедности хране. Народна скупштина, по предлогу ​​ наше странке усвојиће дугорочну СТРАТЕГИЈУ развоја аграра Србије, која ће бити подржана осетно већим аграрним буџетом, у складу​​ са европским стандардима, усклађеним са тежњом да се прихваћени циљеви у целости достигну. На пољима Србије су могуће богатије жетве и бербе, могуће је да се узгаја више домаћих животиња, ради подмиривања сопствених потреба и извоза на друга тржишта.

 • Строжа контрола увоза и система производње и прераде хране како би се спречиле малверзације. Промена система доделе субвенција, с посебним нагласком на субвенцију квалитета производње (органска производња и сл), а не на хектаре засејаних површина. Активирање система јавних складишта и робних резерви. Обезбеђивање повољних кредита за Странкење сточарских фарми. Пооштравање и стриктна примена Закона о забрани гајења ГМО у Србији и брендирање Србије као простора без ГМО. Подстицање сеоског туризма и обнова квалитета живота на селу. Подстицање улагања у системе за наводњавање како би се повећао број хектара под заливним ситемима, уз Странкење низа јавних радова с циљем обнове каналске мреже за наводњавање и одводњавање земљишта. Субвенционисање камата на пољопривредне кредите како би фармери могли лакше да дођу до неопходних новчаних средства.

 • Ојачати улогу породице и ојачати механизме за интензивну комуникацију родитеља и наставника. Вратити школске сале школама и ђацима у циљу обнове система школског спорта. Значај- није улагање државе у сектор аматерског спорта у односу на професионални спорт, који треба да буде тржишна категорија. Обавезно физичко васпитање у основним и средњим школама у повећаном обиму часова. Едукација деце и родитеља о могућем погубном утицају масовних медија, дроге, алкохола и коцке. Стриктно кажњавати све оне који алко- хол продају малолетним особама. Школски полицајац и камере као обавеза у свим школама. Стриктна примена закона у погледу спречавања клађења малолетника. Подстицање друштвено корисног и волонтерског рада код младих, као и развијање свести о колективу. Обрачун с хулиганским групама по моделу који је са успехом примењен у Великој Британији.

 

III ЧЛАНСТВО

 

Члан 6.

 

Члан​​ Странке​​ може да буде сваки пунолетан и пословно способан​​ држављанин Републике Србије, који прихвата Програм и Статут​​ Странке,​​ а који није члан друге политичке странке​​ избор.

 

Члан у Странци може вршити више дужности, функција и бити ангажован и биран по сопственој жељи и одлуци надлежног органа з

 

Члан 7.

 

Члан​​ Странке​​ постаје се потписивањем приступнице и пријемом у​​ чланство о чему одлучује орган​​ на општинском односно градском нивоу​​ Странке.

 

Општински одбор​​ и Председник​​ могу​​ да донесу​​ одлуку којом​​ се​​ не прихвата​​ чланство​​ одређене особе.

 

На одлуку о одбијању о​​ пријему у чланство, кандидат може да се​​ жали​​ Скупштини странке​​ који​​ доноси коначну одлуку.

 

Члан 8.

Члан​​ Странке​​ има право да:

 

1. бира и буде биран у све органе Странке;

2. буде обавештен о свим ставовима и одлукама Странке;

3. учествује у свим активностима; слободно изражава мишљење у​​ органима Странке;

4. покреће иницијативе и предлаже;

5. добије заштиту Странке ако буде угрожен због обављања​​ политичких активности;

6. добије стручну помоћ члана или органа Странке;

7. остварује и друга права одређена Статутом и другим актима​​ Странке.

 

Члан Странке дужан је да:

1. поштује Програм и Статут Странке; шири програмска начела и​​ политичке ставове Странке;

2. спроводи​​ донете​​ одлуке органа, посебно Председника странке, Председништва и Скупштине;

3. се залаже за​​ ставове и интересе Странке и чува његов углед;

4. учествује и помаже активности и својим ангажовањем у изборној

кампањи доприноси успеху на изборима;

5. плаћа чланарину и на други начин материјално помаже​​ деловање Странке;

6. придобија нове чланове и​​ симпатизере;

7. испуњава и друге обавезе у складу са Статутом, општим актима​​ и одлукама органа Странке.

 

Члан 9.

 

Чланство у Странци​​ престаје иступањем, приступањем другој​​ странци, смрћу, искључењем и брисањем из евиденције, ревизијом целокупног или дела чланства коју може извршити Председник или Скупштина сагласно овом Статуту и​​ у складу са​​ правилником којим се уређује дисциплинска одговорност​​ и питања чланства и његове ревизије.

 

Под ревизијом чланства се подразумева и могућност да Председник ​​ може да стави ван снаге чланство чланова или члана Странке, ​​ у складу са посебним правилником који усваја скупштина, и да методом провере и поновног потписа на акту о приступању односно акту о ревизији та лица наставе да буду чланови странке. Наведено се врши путем огласа који се објављује члановима на погодан начин.

 

Такође, брисање из чланства може извршити Председник, и то на сопствену иницијативу, на предлог неког од потпредседника или локалног одбора странке (општински односно градски), уколико је неко од чланова​​ или функционера повредио неки од општих аката странке, у јавности наступао без дозволе органа странке или износио ставове супротне ставовима странке, или није спроводио одлуке органа странке.

 

Члану коме престане чланство на било који начин, истовремено престају и све функције у оквиру Странке.

 

Чланство у Странци аутоматски престаје учлањењем у другу​​ политичку странку или кандидовањем на листи друге политичке странке,​​ односно на независној листи без сагласности Странке.

 

Из Странке се иступа давањем писане или усмене изјаве или​​ враћањем чланске карте.

 

Искључење члана изриче се за деловање супротно Статуту и​​ Програму Странке, као и за деловање у корист друге политичке странке​​ без одобрења органа Странке, а у складу са правилником о​​ дисциплинској одговорности​​ и другим актима Странке.

 

Члан 10.

 

Истакнути појединци и угледне​​ личности, чије је политичко и јавно деловање сагласно основним​​ програмским циљевима Странке могу да постану почасни чланови​​ Странке.

 

Почасне чланове могу да кандидују​​ Председник или ​​ неки од потпредседника..

 

Одлуку о почасном члану доноси​​ Председништво странке на предлог Председника.

 

Члан 11.

 

Евиденција чланства се води у писаном облику као јединствена​​ централна електронска база података.

 

Евиденција чланства и поступак уписа и брисања​​ из евиденције,​​ ревизија чланства,​​ издавања чланских карата, као и вођење базе података чланова ближе​​ се уређује посебним правилником.

 

IV СИМБОЛИ СТРАНКЕ

 

Члан 12.

 

Странка​​ ​​ има печат, знак, дан, химну и заставу.

 

Печат Странке је округлог облика,​​ пречника​​ од 25-30 мм са ћириличним натписом уписаним у круг НАРОДНИ СЛОБОДАРСКИ ПОКРЕТ и са знаком у средини печата који чини симболични приказ заставе која се вијори и испод којег је исписано НСП

 

Знак Странке​​ представља: симболични приказ заставе која се​​ вијори и испод којег је исписано НСП (скраћени назив странке).

 

Химна Странке је „Химна сељаку“ за коју је текст написао Љубивоје Ршумовић, а музику Радослав Граић.

 

Застава Странке је​​ знак странке на белој или плавој основи.

 

Дан Странке је​​ 01.август.

 

Слава Странке је​​ Свети Деспот Стефан Лазаревић.

 

Начин употребе и обележавања симбола Странке ближе се уређује​​ посебним правилником .

 

Начин употребе печата и изгледа печата територијалних​​ организација уређују се посебним правилником.

 

 

V ПРИЗНАЊА И НАГРАДЕ

 

 

Члан 13.

 

За ангажовање и успех у остваривању Програма Странке, чланови​​ и симпатизери могу добити признања и награде.

 

Врсту и облик признања и награде утврђује​​ Уже председништво​​ општим​​ актом, а кандидате за признања и награде предлаже председник​​ Странке, на иницијативу органа и чланова.

 

VII ОРГАНИ СТРАНКЕ

 

Члан 14.

Органи Странке су:

 

Скупштина;

Председништво;

Председник;

Потпредседници;

Ресорни Савети;

Локални органи;

Секретаријат- административна служба;

Други органи прописани овим Статутом или​​ одлуком органа странке;

 

 

​​ СКУПШТИНА

 

Опште одредбе

 

Члан 15.

 

Скупштина је највиши орган Странке, и може бити редовна и ванредна.

 

Редовна скупштина одржава се најмање једанпут у две године.

 

Редовну скупштину сазива и председава јој Председник Странке.

 

Предлог дневног реда за редовну седницу Скупштине утврђује Председник.

 

Ванредну скупштину сазива Председник на сопствену иницијативу или на захтев Председништва.

 

Уколико Председник не сазове скупштину у року из става 1. овог члана, ванредну Скупштину сазива Председништво.

 

Дневни ред ванредне седнице Скупштине предлаже онај на чији је захтев седница сазивана.

 

Мандат чланова скупштине траје док члан скупштине врши функцију по основу које је постао скупштинар, а мандат делегата који су одређени на други начин траје најдуже две године.

 

Скупштина пуноважно одлучује уколико јој присуствује већина од свих лица која имају право да учествују на скупштини (кворум).

 

Скупштина своје одлуке доноси већином гласова присутних.

 

Састав Скупштине

 

Члан 16.

Скупштину​​ чине:

 

Председник, потпредседници, чланови Председништва, Председник Статутарне комисије, председници ресорних Савета, до 10 чланова које делегира Председник странке, Председници општинских одбора, градских, окружних и обласних одбора, или делегати које општински/градски/окружни/обласни одбори уместо председника делегирају за учешће на скупштини.

 

Састав прве наредне скупштине која буде одржана након скупштине на којој се усваја овај Статут од 18.11.2016. године, одређен је посебном одлуком Скупштине од 18.11.2016. године о члановима наредног сазива скупштине, која се доноси истовремено са овим Статутом.

 

Скупштина има право да на свакој седници одреди састав наредне седнице скупштине посебном одлуком.

 

Надлежност Скупштине

 

Члан 17.

 

Скупштина је надлежна да:

 

 • Доноси програм рада Странке, као и измене и допуне усвојеног програма;

 • Доноси измене и допуне Статута или нови Сатут;

 • Одређује основе деловања и активности Странке;

 • Бира и разрешава председника;

 • Разматра и усваја извештаје о раду свих органа и тела Странке између две Скупштине;

 • Доноси одлуку о престанку рада и спајању са другом или другим организацијама;

 • Одлучује о другим значајним питањима у вези са радом и активностима Странке;

 

ПРЕДСЕДНИК

 

Члан 18.

 

 

Председник је у оквиру својих дужности надлежан​​ да:

 

- представља и заступа Странку у складу са Законом, статутом, програмом и општим актима ​​ у земљи и иностранству;

- се стара о извршавању одлука Скупштине и Председништва, спроводи поједине делове активности Странке у оквиру Програма, износи ставове Странке;

- руководи радом Странке и врши контролу рада органа и Странке;

- сазива и председава седницама Председништва, под условима који су прописани овим Статутом;

- именује лица за чија је именовања надлежан на основу овог Статута или другог акта;

- сазива ​​ и председава Скупштином Странке;

- координира и води преговоре са другим политичким субјектима, односно даје писмено овлашћење другим члановима да то чине;

- делегира из своје надлежности одређена задужења потпредседницима;

- по потреби делегира из своје надлежности одређена задужења другим органима у организацији;

- именује и разрешава портпарола;

- својом одлуком именује, потпредседнике Странке и до 10 чланова председништва, као и до 10 чланова скупштине;

- подноси извештај о раду Скупштини;

- издаје пуномоћје за заступање Странке пред судом или другим органом;

- именује саветнике за одређене области;

- доноси, након што саслуша став Председништва програм рада и предизборни програм;

- даје сагласност на формирање коалиција и других облика повезивања ​​ са​​ другим организацијама на локалном нивоу;

- обавља и друге послове које му повери Скупштина;

- доноси оште акте који нису у надлежности скупштине;

- доноси одлуку о промени адресе Странке;

- ​​ искључиво надлежан за давање овлашћења у вези предизборних, или​​ изборних радњи, и потврђивање листа, односно давање оверених овлашћења другим лицима да то учине;

-закључивање коалиционих споразума, односно давање овереног овлашћења другом члану у вези са таквом радњом;

-потврђивање изборних листа, и располагање​​ мандатима који буду враћени;

-врши све друге послове на које други страначки органи нису изричито овлашћени;

 

Изузетно у хитним случајевима, да би се спречиле нежељене последице по функционисање Странке, разрешава председнике локалних одбора ​​ (обласни/окружни/градски/општински) и распушта те одборе Странке, те именује привремени орган;

 

Председник се бира на мандатни период од 4 године.

 

 

 

ПОТПРЕДСЕДНИЦИ

 

Члан 19.

 

Странка може имати до 5 потпредседника.

 

Мандат потпредседника је 4 године, а поставља их и разрешава Председник посебном одлуком.

 

Потпредседници су задужени за остваривање програмских циљева у појединим областима Програма Странке.

 

Потпредседници помажу председнику у обављању његових послова.

 

Потпредседници за свој рад одговарају Председнику и​​ Скупштини.

 

 

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ ПРЕДСЕДНИШТВО

 

 

Члан 20.

 

Председништво непосредно руководи координационим и оперативним деловањем Странке, спроводећи одлуке Скупштине и Председника.

 

Председништво Странке је оперативно-координациони​​ орган Странке, који редовно заседа, анализира актуелну друштвено-политичку ситуацију, заузима опште ставове и обавља друге послове неопходне за континуирано функционисање у раду Странке.

 

Председништво заседа најмање једном у 4 месеца.

 

У изузетним случајевима, када је неопходно хитно реаговати или када не постоји могућност за сазивање седнице Скупштине, Председништво може ​​ донети одлуку из надлежности овог органа.​​ 

 

За свој рад Председништво одговара Скупштини и Председнику.

 

Мандат Председништва је две године.

 

Састав Председништва

 

Члан 21.

У састав Председништва улазе:

 

Председни1к, Потпредседници; до 10 чланова које именује Председник; Председници Ресорних Савета, Координатори обласних одбора, Портпарол и Секретар странке, као и лица која именује скупштина;

Радом председништва руководи председник.

 

Надлежност Председништва

 

Члан 22.

 

Председништво у оквиру својих активности​​ 

 

 • спроводи одлуке Скупштине и Председника;

 • контролише рад носилаца ​​ функција и одлучује о њиховој одговорности;

 • именује секретара​​ Председништва;

 • утврђује годишњи финансијски план;

 • доноси пословник о раду Председништва;

 • доноси одлуку о удруживању Странке у шире политичке савезе у Републици Србији и иностранству

 • обавља послове које му повери Скупштина;

 • врши контролу рада представника Странке у институцијама;

 • води активности Странке између два заседања Скупштине;

 • разматра извештаје Председника о раду Странке;

 • утврђује предлог дневног реда за редовну седницу Скупштине;

 • обавља и друге послове које му Скупштина стави у надлежност

 • обавља и остале послове који нису у надлежности других органа Странке.

 

Поступак одлучивања и начин рада

 

Члан 23.

 

Начин рада и одлучивања, као и друга питања од значаја за рад Председништва уређује се Пословником о раду Председништва.

 

Радом Председништва руководи​​ Председник Странке, а у случају његовог одуства потпредседник кога овласти Председник.

 

Седница председништва може се одржати ако на њој присуствује више од половине чланова Председништва.

 

Председништво доноси одлуке већином од присутних чланова.

 

Вођење​​ седнице Председништва и гласање на седници Председништва уређују се Пословником о раду Председништва

 

 

РЕСОРНИ САВЕТИ

 

 

Члан 24.

 

Савети се формирају на основу потреба Странке.​​ 

 

Саветом руководе поједини чланови председништва или други чланови странке у​​ складу са Одлуком Председника.

 

Савети се састају по потреби и имају функцију саветодавног тела.​​ 

 

Председнике ресорних савета именује Председник.

 

 

Члан 25.

Ресорни Савети су:​​ 

 

 • Савет за политичка питања (Политички савет)

 • Савет за привреду;

 • Савет за правна питања и прописе

 • Савет за пољопривреду

 • Савет за социјална питања;

 • Савет за енергетику;

 • Савет за културу;

 • Савет за спољну политику;

 • Савет за здравство

 • Савет за образовање

 • Савет за медије;

 • Савет за безбедност;

 

Председник својом одлуком може одредити и​​ постојање ресорних Савета и за друге поједине области, које нису таксативно предвиђене овим Статутом.

 

 

 

 

СТАТУТАРНА КОМИСИЈА

 

Члан 26.

 

Статутарна комисија je посебан орган задушен за контролу законитости поступања чланова и функционера, и решавање у статусним стварима.

 

Статутарна комисија има два члана и председника које бира Председник.

 

Председник Статутарне комисије мора бити лице које има завршен правни факултет, положен правосудни испит и најмање пет година искуства у правној струци.

 

Мандат Статутарне комисије се одређује у трајању од две године.

 

Статутарна комисија пуноважно одлучује уколико седници присуствује најмање два члана тог органа. Одлуке се доносе већином гласова од укупног броја чланова.

 

Члан 27.

 

У оквиру своје надлежности, Статутарна​​ комисија:

 

 • тумачи општа акта Странке;

 • израђује нацрте општих аката странке, и прослеђује их Председнику или лицу које он одреди;

 • одлучује о усклађености општих аката Странке са Статутом ;

 • ​​ даје мишљење на нацрт општих аката као и на предлоге њихових измена и допуна;

 • даје мишљење ​​ о усклађености појединачних аката и одлука свих органа Странке са општим актима;

 • ​​ одлучује као другостепени орган у оквиру поступка за утврђивање дисциплинске одговорности;

 • одлучује по жалбама и притужбама ​​ у случају престанка чланства или функције у организацији;

 • доноси Пословник о свом раду

 

ЛОКАЛНО ОРГАНИЗОВАЊЕ

 

ОБЛАСНИ ОДБОРИ

 

Члан 28.

 

Странка има 5 (пет) Обласних одбора и то за Области:​​ 

 

 • Град Београд​​ са седиштем у Београду, кога чине га Општински одбори Стари Град, Врачар, Савски Венац, Нови Београд ​​ Звездара, Раковица, Чукарица, Земун , Палилула, Сурчин, Барајево, ​​ Сопот, Обреновац, Гроцка, Лазаревац, Младеновац, Вождовац)

 

 • АП Војводина, са седиштем у Новом Саду​​ кога чине следећи окрузи: Јужнобачки, Севернобачки, Западнобачки, Средњебанатски, Северобанатски, Јужнобанатски, Сремски;

 

 • АП Косово и Метохија, са седиштем у Грачаници,​​ кога чине следећи окрузи Косовски, Пећки, Призренски, Косовско-митровачки и Косовско-поморавски;

 

 • Област Шумадија и Западна Србија, са седиштем у Крушевцу,​​ кога чине следећи окрузи: Мачвански, Колубарски, Подунавски, Браничевски, Шумадиски, Поморавски, Борски, Зајечарски, Златиборски, Моравички, Рашки и Расински;

 

 • Област Југ и Исток, са седиштем у Нишу,​​ ​​ у чији састав улазе следећи окрузи: Нишавски,​​ Топлички, Пиротски, Јабланички, Пчињски;

 

 

Члан 29.

 

Мандат Обласног одбора траје две године.

 

Обласни одбор чине Окружни одбори са територије те области. Област за Град Београд чине одбори са територије наведених општинских одбора.

 

Радом Обласног одбора​​ ​​ координира лице које одреди Председник странке.

 

Координатор обласног одбора дужан је да направи план рада за текућу годину, као и да подноси редовне извештаје Председнику или лицу које он овласти на контролу рада обласног одбора.

 

Председник ​​ посебним актом уређује начин рада Обласних одбора.

 

 

Б) ОКРУЖНИ ОДБОР

 

Члан 30.

 

Окружни одбори су: за град ​​ Београд – обласни Одбор за Град Београд, потом​​ Јужнобачки, Севернобачки, Западнобачки, Средњебанатски, Северобанатски, Јужнобанатски, Сремски, Косовски,​​ Пећки, Призренски, Косовско-митровачки и Косовско-поморавски, Мачвански, Колубарски, Подунавски, Браничевски, Шумадиски, Поморавски, Борски, Зајечарски, Златиборски, Моравички, Рашки и Расински, Нишавски, Топлички, Пиротски, Јабланички, Пчињски.

 

Седишта окружних одбора јесу градови/општине у којима се налази седиште округа у смислу прописа Републике Србије.

 

Члан 31.

 

Мандат Окружног одбора траје две године.

 

Окружни одбор сачињавају Градски/Општински одбори са територије конкретног округа.

 

Радом Окружног​​ одбора ​​ координира лице које одреди Председник странке.

 

Координатор окружног одбора дужан је да направи план рада за текућу годину, као и да подноси редовне извештаје Председнику или лицу које он овласти на контролу рада обласног одбора.

 

Председник ​​ посебним актом уређује начин рада окружних одбора.

.

 

 

В) ГРАДСКИ / ОПШТИНСКИ ОДБОРИ

 

Члан 32.

 

Градски / Општински одбор има мандат у трајању од две године.​​ 

 

Градским / Општинским одбором координира лице које одреди Председник.

 

Координатор Градског/општинског одбора дужан је да изради план рада као и да подноси редовне извештаје председнику Председнику или лицу које он одреди.

 

Изборни поступак за председника, потпредседнике и чланове се регулише посебним актом кога доноси Председник.

 

Било који облик територијалног организовања Странке може бити распуштен од стране Председника, и то на предлог координатора или председника тог тела, неког од потпредседника, или на сопствену иницијативу председника.

 

Председник ће истим актом о распуштању, уједно и одредити координатора (привремену орган) ​​ за конкретан облик територијалног организовања странке.

 

 

АДМИНИСТРАТИВНА СЛУЖБА-СЕКРЕТАРИЈАТ

 

 

Члан 33.

 

Ради техничко-административне реализације послова Странке оснива се административна служба.

 

Пословима административне​​ службе руководи Секретар, кога именује Предедник Странке.

 

Лица ангажована у административној служби су непосредно подређени Секретару, а ​​ за свој рад одговарају Секретару и Председнику.

 

 

VIII ФИНАНСИРАЊЕ И ИМОВИНА СТРАНКЕ

 

Члан 34.

 

Средства за своју​​ активност Странка обезбеђује из чланарина,​​ прилога, легата и буџета, у складу са законом.

 

Сваки члан дужан је да у складу са својим могућностима допринесе​​ финансирању рада, стицању и очувању имовине Странке.

 

Народни посланици и одборници и други функционери изабрани​​ или именовани на предлог Странке, дужни су да материјално помажу​​ Странку у складу са својим могућностима и примањима која остварују.

 

Члан 35.

 

Имовина Странке је недељива и њоме управља председник или​​ лице које он овласти.

 

Чланови Странке​​ који напусте Странка или буду искључени из​​ Странке немају право на коришћење и задржавање имовине, као и на​​ коришћење обележја Странке.

 

Члан 36.

 

За финансијско пословање, подношење финансијских извештаја,​​ вођење књига и контакте са надлежним органом, одговаран је​​ Генерални секретар или лице које он овласти уз сагласност Председника.

 

Унутрашњу контролу финансијског пословања врши лице које одреди Председник.

 

Правилником о финансирању и имовини Странке ближе се уређују​​ начин, стицања и располагања средствима Странке, унутрашња​​ контрола и међусобни односи територијалних организација у погледу​​ коришћења средстава.

 

IX УДРУЖИВАЊЕ СТРАНКЕ

 

Члан 37.

 

Странка може да се споји са другим политичким странкама или да се​​ удружи у шире политичке савезе у Републици Србији и иностранству, на​​ основу одлуке​​ Председништва.

 

X ПОСТУПАК ДОНОШЕЊА И ИЗМЕНЕ СТАТУТА И ОПШТИХ

АКАТА

 

Члан 38.

 

Иницијативу за измену, допуну и доношење Статута и Програма​​ могу покренути​​ Председник,​​ потпредседници или Председништво.

 

У случају да се услед одлука државних органа или других непредвиђених околности ​​ рад и састајање скупштине буде отежано (разлози које утврђује председник), Председник странке може изменити одредбе Статута у целини или у појединим деловима.

 

Овако настала промена Статута се​​ верификује на првој наредној седници Скупштине, а након што престану околности које су довеле до отежаног састајања или рада Скупштине.

 

Члан 39.

 

Општи акти Странке су:

- Статут;

- Пословник Скупштине;

-​​ Пословник Председништва;

- Правилник о учлањењу и​​ евиденцији чланства;

- Правилник о територијалној организацији Странке;

- Правилник о печату;

- Правилник о начину употребе обележја Странке;

- Правилник о признањима и наградама;

- Правилник о дисциплинској одговорности;

- Правилник о организацији у дијаспори;

- Правилник о финансирању и имовини Странке;

- Правилник о поступку утврђивања листа кандидата за

носиоце јавних функција, посланике и одборнике;

- Правилник о посланичким и одборничким клубовима и

- други општи акти.

 

XI ПРЕСТАНАК РАДА СТРАНКЕ И РАСПОЛАГАЊЕ ИМОВИНОМ

 

Члан 40.

 

О раду, престанку рада и деловању Странке, одлучује Скупштина​​ на предлог председника.

 

Одлуком о престанку рада се одлучује и о располагању имовином.

 

XII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 41.

 

Скупштина​​ на којој се усваја овај​​ Статут​​ овлашћује​​ председавајућег Мирослава Паровића да у случају потребе отклањања недостатака и усклађивања са позитивним прописима, састави, донесе, потпише и поднесе одговарајућу документацију, до добијања решења о​​ регистрацији​​ промена које се врше на скупштини.

 

Скупштина​​ је на истој седници овластила​​ Председника​​ да​​ у року од 30 дана одреди Тим које ће најкасније до 31. августа извршити ревизију чланства уз сагласност Председника.

 

Органи изабрани на скупштини на којој се усваја овај Статут имају мандат​​ у трајању који је одређен овим статутом.

 

Новоизабрани органи почињу вршити двоје надлежности даном доношења Решења о регистрацији промена од стране надлежног регистрационог органа надлежног за регистар политичких странака.

 

Члан 42.

 

Све одредбе претходно важећег статута престају да важе​​ по​​ доношењу решења о упису​​ промене у регистру политичких странака.

 

Овај Статут ступа на снагу даном доношења,​​ услед хитности која је условљена потребом да се што пре приступи примени новог имена и новог визуелног идентитета странке,​​ а примењиваће се по​​ доношењу решења о упису​​ промене у регистру политичких странака.

 

 

 

 

У Новом Саду,​​ 

18.11.2016. године

 

Председавајући, с.р.

Мирослав Паровић

-1-​​