WordPress database error: [CREATE command denied to user 'wrdprs2@s36233'@'172.22.223.18' for table 'wp_aiowps_debug_log']
CREATE TABLE wp_aiowps_debug_log ( id bigint(20) NOT NULL AUTO_INCREMENT, level varchar(25) NOT NULL DEFAULT '', message text NOT NULL DEFAULT '', type varchar(25) NOT NULL DEFAULT '', created datetime NOT NULL DEFAULT '1000-10-10 10:00:00', PRIMARY KEY (id) )DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;

WordPress database error: [CREATE command denied to user 'wrdprs2@s36233'@'172.22.223.18' for table 'wp_stb_stylez']
CREATE TABLE wp_stb_stylez ( slug varchar(55) NOT NULL, caption varchar(255) NOT NULL, colors text DEFAULT NULL, stbType varchar(8) DEFAULT NULL, trash tinyint(1) DEFAULT 0, PRIMARY KEY (slug) ) DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci

WordPress database error: [Table 'slobodarski_rs_db_1.wp_stb_stylez' doesn't exist]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_stb_stylez`

WordPress database error: [Table 'slobodarski_rs_db_1.wp_stb_stylez' doesn't exist]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_stb_stylez`

WordPress database error: [Table 'slobodarski_rs_db_1.wp_stb_stylez' doesn't exist]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_stb_stylez`

WordPress database error: [Table 'slobodarski_rs_db_1.wp_stb_stylez' doesn't exist]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_stb_stylez`

WordPress database error: [Table 'slobodarski_rs_db_1.wp_stb_stylez' doesn't exist]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_stb_stylez`

WordPress database error: [Table 'slobodarski_rs_db_1.wp_stb_stylez' doesn't exist]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_stb_stylez`

WordPress database error: [Table 'slobodarski_rs_db_1.wp_stb_stylez' doesn't exist]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_stb_stylez`

WordPress database error: [Table 'slobodarski_rs_db_1.wp_stb_stylez' doesn't exist]
SELECT * FROM wp_stb_stylez st

ODRŽIVI RAZVOJ, ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE I OČUVANJE RESURSA | Narodni slobodarski pokret

ОДРЖИВИ РАЗВОЈ, ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОЧУВАЊЕ РЕСУРСА

НАРОДНИ СЛОБОДАРСКИ ПОКРЕТ сматра да грађани имају пуно право да у сваком тренутку знају стварно стањe животне средине у месту где живе и да активно учествују у процесу доношења планова и програма који се тичу животне средине. Свесни смо да су Србији неопходне инвестиције због ниске стопе запослености, али не смемо дозволити да цена доласка одређених делатности буде уништавање животне средине и потенцијала за развој пољопривреде и индустрије здраве хране. Ресурси ове државе морају првенствено да буду у служби грађана Србије и мора се водити рачуна и о безбедносном аспекту статуса вода, хране, шума и земље. Заштита животне средине мора имати и духовну димензију одговорности према ономе што нам је поверено на управљање и према будућим генерацијама и према природи чији смо и ми део.

Србија је природно лепа и богата земља, али је неприхватљиво запуштена, прљава и неуређена. Грађани Србије немају адекватну и потребну свест о одговорности за чување ресурса које ова земља има. Ниво загађења у градовима веома је висок. Многа места имају сталне проблеме с пијаћом водом. Честа су радикална загађења река и помори рибе. Земљиштем се неадекватно управља, смањују се и површине под шумом. Странцима се предају плодна земљишта, па чак и извори пијаће воде. Обнову и контролу водне и канализационе инфраструктуре такође воде странци (кроз циљане кредите који се дају у овом сектору). Не води се довољно рачуна о могућим безбедносним ризицима оваквог „транспарентног“ управљања домаћим ресурсима. Домаће пословне структуре не воде рачуна о обновљивости ресурса које користе, нити о дугорочној одрживости пословног и животног окружења у коме делују. Однос друштва према природи и живом свету на ниском је нивоу. Миграције са села у град одвојиле су животе великог броја људи од природе и живих бића. Изгубљена је веза човека са законима природе. Градови се претварају у мирнодопске концентрационе логоре.

Укључивање тематике зашите животне средине и одрживог развоја на свим нивоима политике и управљања. Генерисање и ширење знања о екологији и одрживом развоју кроз све системе образовања и дистрибуције информација. Унапредити обрасце производње и потрошње који смањују оптерећење животне средине, а у исто време задовољавају основне потребе грађана Србије. Развити боље разумевање улоге потрошње, и подстаћи одрживије моделе потрошње. Постићи што већи проценат рециклирања отпада. Очување и ревитализација земљишта. Спречавање продаје извора, земљишта и других природних ресурса странцима. Очување биодиверзитета и одговорно управљање биотехнологијом. Заштита квалитета вода и заштита изворишта за водоснабдевање. Мењати устаљене навике код одраслих и стварати код деце и омладине систем вредности који преферира штедњу ресурса и заштиту природ ног окружења.  Земљу и ресурсе треба користити, а не експлоатисати. Подизање свести о везама природе и човека свих генерација чиме би се дошло до стручњака и мера које ће на најприроднији начин дати одрживе резултате. Само у здравој животној средини можемо стварати здраве генерације.

Јачати међународну сарадњу, размену информација и система мониторинга, те преузимати успешне моделе заштите животне средине и одрживог развоја. Развој индустрије, система локалних фабрика за прераду отпада. Строже кажњавање загађивача и оних који праве дивље депоније. Пореско подстицање великих произвођача да уграде филтере за воду и гасове у своје производне системе. Стварање јединствене базе података природних ресурса Србије и праћења њиховог стања. Дефинисање црних тачака загађења и систематски рад на постепеном смањењу загађења у местима где се налазе те тачке. Увођење безбедносне димензије у свим процесима прављења планова за управљање и заштиту животне средине. Наши ресурси  морају бити под нашом контролом, чак и кад су привремено дати на управљање странцима. Акције пошумљавања и борба за обновљиво коришћење шумских газдинстава.  Подстицати еколошки одговорне пројекте, а преиспитати све оне у чијем доношењу су уочене неправилности и незаконитости. У урбаним срединама, дати простора зеленилу, и активно, а не само декларативно  подстицати еколошки прихватљиву, тзв. “зелену” и енергетски ефикасну градњу, и дати подршку развоју решења прихватљивих нашим условима, који би освежили урбане средине, а руралне реобликовале у простор на којем је могуће покренути породично предузетништво. Кроз образовање, подржавање покрета горана и извиђача, и других сличних удружења код деце и омладине будити свест о значају природе, лепоти живота усклађеног са природом и одговорности за природно, али и друштвено окружење. Деца одрастајући у вези са живим светом, људима, животињама и биљкама  негују одговорност, и саосећање, и тако постају комплетни људи свесни свог окружења и своје припадности простору на ком живе. Таква деца када одрасту желеће и умети и да сачувају и да надограде оно што су наследила.