Политичка странка НАРОДНИ СЛОБОДАРСКИ ПОКРЕТ

Нови Сад

У складу са чланом 48. Закона о родној равноправности, а на основу члана 41. Статута НАРОДНОГ СЛОБОДАРСКОГ ПОКРЕТА (НСП), усвојен је:

ПЛАН ДЕЛОВАЊА СА ПОСЕБНИМ МЕРАМА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ И УРАВНОТЕЖЕНЕ ЗАСТУПЉЕНОСТИ ПОЛОВА У ОРГАНИМА СТРАНКЕ И ПРИЛИКОМ ПРЕДЛАГАЊА КАНДИДАТА ЗА ИЗБОРЕ ПОСЛАНИКА И ОДБОРНИКА ЗА ПЕРИОД 2022.-2026. ГОДИНЕ

Начело родне равноправности једно је од темељних вредности модерних демократских друштава, засновано на идеји о једнакости људских бића као припадника људске заједнице. Начело родне равноправности полази од тога да сва људска бића имају право да развијају своје способности, усавршавају и реализују личне капацитете и да нико нема право да их у томе онемогућава гурајући их у унапред задате родне улоге.

Родна равноправност подразумева једнака права, одговорности и могућности, равномерно учешће и уравнотежену заступљеност жена и мушкараца у свим областима друштвеног живота, једнаке могућности за остваривање права и слобода, коришћење личних знања и способности за лични развој и развој друштва, једнаке могућности и права у приступу робама и услугама, као и остваривање једнаке користи од резултата рада, уз уважавање биолошких, друштвених и културолошки формираних разлика између мушкараца и жена и различитих интереса, потреба и приоритета жена и мушкараца приликом доношења јавних и других политика и одлучивања о правима, обавезама и на закону заснованим одредбама, као и уставним одредбама.

Родна равноправност подразумева право на једнакост и право на различитост, па се морају узети у обзир, афирмисати, позитивно вредновати и подржавати различита понашања, тежње и потребе мушкараца и жена.

Пут ка родној равноправности је друштвено прихватање једнаких шанси и мушкараца и жена да учествују и да контролишу добра и ресурсе заједнице чији су чланови. Тиме би се у будућности разрешавали историјски наслеђени неправедни односи моћи, доминације, потчињености и прикривене и подразумевајуће дискриминације на друштвеном, политичком, економском, културном и образовном плану, као и у личном животу сваког појединца.

Народни слободарски покрет опредељен је да суштински подржава Националну стратегију за родну равноправност и придржава се у потпуности Закона о родној равноправности.

У складу са Законом о родној равноправности, уравнотежена заступљеност полова обезбеђује се приликом предлагања кандидата за народне посланике И одборнике на начин и у складу са прописима којима се уређују избори. Уравнотежена заступљеност постоји када је заступљеност једног од полова између 40–50% у односу на други пол.

У складу са наведеним Законом као и светским Конвенцијама о родној равноправности, Народни слободарски покрет се обавезује на минималну квоту учешћа мање заступљеног пола у страначким функцијама као и приликом предлагања кандидата за изборе за народне посланике, посланике и одборнике која износи 40 %.

До сада је Народни слободарски покрет већ водио рачуна о што равномернијој заступљености жена како у броју чланица странке, тако и у броју функција које обављају.

На основу члана 25 статута НСП формиран је Савет за родну равноправност који је приликом свог оснивања донео потребна акта, а из којих се јасно виде прокламовани циљеви странке у погледу родне равноправности и то:

·         Развијање активне политике једнаких могућности мушкараца и жена у свим областима друштвеног живота.

·         Снажније подстицање жена да узимају веће учешће у јавном, друштвеном и политичком животу, како унутар странке, тако и шире.

·         Примена међународних стандарда који обавезују странку да одређен број жена узме активно учешће у доношењу свих политичких одлука.

·         Праћење остваривања родне равноправности у свим областима друштвеног и политичког живота.

·         Подршка забрани прављења разлике по полу приликом кандидовања за било коју врсту функције у странци и шире.

·         Санкционисање било које врсте родне неравноправности унутар странке

Задаци Савета за родну равноправност Народног слободарског покрета су и:

·         Израда Годишњег плана у оквиру кога су дефинисане активности, реализатори, као и план извештавања о спровођењу плана мера, са посебним акцентом на активности које доприносе подизању свести свих чланова НСП о проблематици родне равноправности.

·         Усаглашавање свих аката и докумената НСП који за циљ имају праћење законодавства као и предлоге за измену и допуну страначких докумената који доприносе бољим решењима када је у питању кандидовање за изборе одборника и посланика.

·         Посебна едукација жена у оквиру странке о родној равноправности и могућностима активног учествовању у политичком животу земље.

·         Информисање и јачање мотивације најмање активних жена из руралних средина како би се обазбедила њихова подршка за спровођење планираних циљева и задатака.

·         Развијање потпуног партнерског односа између мушкараца и жена унутар странке, пуног узајамног поштовања и уважавања.

·         Превазилажење стереотипа и предрасуда о женским способностима да заузимају јавне функције и успешно их обављају.

·         Равномерна подела одговорности у доношењу свих релевантних одлука у оквиру странке.

·         Праћење састава и равноправности поделе страначких фунција по половима приликом кандидовања за изборе на све функције и именовања у органе јавне власти, финансијске и друге институције, не занемарујући суштинске квалитете кандидата и фунционера.

·         Обезбеђивање остварења принципа равноправности полова у току спровођења поступка кроз састав и рад органа за спровођење избора, у складу са прописима којима се уређују избори.

План деловања са посебним мерама за подстицање и унапређење родне равноправности и уравнотежене заступљености полова у органима странке, и приликом предлагања кандидата за изборе посланика и одборника, Народни слободарски покрет ће убудуће усвајати сваке четврте године, и објављивати на својој званичној интернет презентацији.

У оквиру мера које ће Народни слободарски покрет предузимати у наредном четворогодишњем периоду у вези са унапређењем стања родне равноправности и уравнотежене заступљености полова, странка ће: наставити са остваривањем и унапређивањем родне равноправности у свим сферама политичког деловања; ускладити своје акте са важећим прописима у области родне равноправности; заокружити законску обавезу родне равноправности и уравнотежене заступљености у свим органима странке и њеним телима као и у свим организацијама странке установљеним по територијалном принципу; наставити примену родне равноправности приликом предлагања кандидата за народне посланике, посланике и одборнике на свим будућим изборима; наставити да у својим евиденцијама чланства и другим евиденцијама обезбеди систематско праћење родне перспективе и разврставање података по полу; настојати да својим примером, ангажовањем, едукацијама и презентацијама побољша и унапреди стање родне равноправности и урванотежене заступљености полова у свим сегментима друштва; обавештавати надлежне органе о остваривању родне равноправности у складу са законским и подзаконским прописима; предузимати друге радње и активности у циљу законског остваривања и унапређивања родне равноправности и уравнотежене заступљености полова.

У Новом Саду 26.12.2021.

председник, Мирослав Паровић